تبلیغات
انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی همدان - اساسنامه انجمن

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی همدان

 

اساسنامه انجمن دانشجویان کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
فصل اول
کلیات
ماده1 : به استناد آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی مصوبه ی /  /  /  وزارت علوم انجمن علمی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی بر اساس مواد مشروحه ذیل تشکیل می گردد که در سطرهای بعد اختصارا « انجمن » نامیده می شود.
ماده 2: فعالیتهای این انجمن صرفا در زمینه های علمی – تحقیقاتی – پژوهشی می باشد و این انجمن حق انجام فعالیتهای سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی به نام انجمن را ندارد .
ماده 3 : این انجمن ماهیت غیر انتفاعی داشته است.
ماده 4 : انجمن از زمان تصویب این اساسنامه،تا زمان نامحدودی به فعالیت ادامه خواهد داد و ملزم به رعایت قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 5 : دفتر انجمن در همدان به آدرس خیابان  شهید فهمیده روبروی پارك مردم ، واقع در  دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
ماده 6: انجمن از تاریخ تصویب دارای شخصیت حقوقی است و دبیر آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
فصل دوم
شرح وظایف و اهداف : به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده ی 2 اساسنامه انجمن اقدامات و فعالیتهای زیر به عمل خواهد آمد.
ماده 7 : ارتقاء سطح اجتماعی و علمی در رشته تحصیلی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و شناساندن آن به افراد خارج از رشته .
ماده 8 : اشاعه اطلاعات مربوط به کتابداری و اطلاع رسانی.
ماده 9 : ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و برانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان.
ماده 10 : برگزاری کارگاههای آموزشی توسط اساتید مجرب و همایشها و سمینارها و نمایشگاهها.
ماده 11 : تشویق دانشجویان و پژوهشگران در پیشبرد فعالیتهای علمی ، پژوهشی.
ماده 12 : ایجاد زمینه برای رفع مشکلات دانشجویان در رابطه با مراکز اطلاع رسانی  اعم از کتابخانه،سایت، اینترنت  و ...
ماده 13 : مشارکت و ارتباط با انجمن های علمی و برنامه ریزی امور مرتبط با آن.
ماده14 : تهیه و تدوین و انتشار  نشریات علمی و آموزشی.
ماده 15 :  ترغیب دانشجویان و  پژوهشگران و بهره گیری از توان علمی آنان در جهت پیوند دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی و پیشبرد فعالیت های علمی - پژوهشی و آموزشی دانشگاه.
 فصل سوم
ارکان انجمن
انجمن دارای ارکان زیر می باشد :
1.      هیئت موسس
2.      شورای عمومی
3.      شورای مرکزی
4.      دبیر شورا
5.      کمیته های اجرایی
6.       كمیته بازرسی
ماده 16: هیئت موسس
-         هیئت موسس متشکل از اعضایی است  که اساسنامه را تنظیم و تدوین  نموده اند به ترتیب الفبا به شرح زیر می باشد : آقایان محمد زارعی ، حسین صالح، نیما طبقی؛ خانم ها : هما ارشدی ، سمیه امیدی مریم زرقانی ، مهدیه عسکری .
     تبصره : شورای مرکزی در دوره اول متشکل از هیئت موسس می باشد.
ماده 17: کاندیدای شورای مرکزی در دوره های بعد باید توسط هیئت موسس تأیید صلاحیت  گردند.
     تبصره : در صورت غیبت هیئت موسس توسط شورای مرکزی دوره قبل تأیید و به امور فرهنگی معرفی  می گردد.
ماده 18: تمام فعالیت های انجمن اعم از انتخابات ،نشریه ، وبلاگ ، جلسات و تصمیم گیری تا زمان انحلال انجمن زیر نظر هیئت موسس خواهد بود.
     تبصره : هیئت موسس در دوره های بعد می تواند کاندیدای شورای مركزی  شود.
 ماده 19: شورای عمومی
-          شورای عمومی از تمام اعضای انجمن و شورا ی مركزی تشکیل شده که  کلیه اعضای انجمن عضو آن می باشند.
ماده 20 : جلسات مجمع با حضور نیمی از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای ⅔ اعضای حاضر در جلسه معتبر می باشد.
 ماده 21 : وظایف و اختیارات شورای عمومی:
1: بررسی عملکرد شورای مركزی در هر نیمسال تحصیلی.
2: ارائه پیشنهادات در زمینه پیشبرد اهداف انجمن.
3: شرکت در انتخاب کاندیدای شورای مرکزی و انتخاب کمیته بازرسی.
ماده 22 : شورای مرکزی
-         مسئولیت برنامه ریزی و سازماندهی کلیه امور مربوط به انجمن را برعهده دارد و در برابر مجمع عمومی مسئول اصلی می باشد.
ماده 23: اعضای شورای مرکزی از طریق انجام انتخابات از بین اعضای خود 5 نفر را با کسب اکثریت نسبی آراء به عنوان اعضای اصلی و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل به مدت یک سال انتخاب می نمایند.
     تبصره 1: اعضای شورای مرکزی از بین افرادی با یک سال سابقه تحصیلی و یک نیم سال سابقه عضویت در شورای عمومی انتخاب می شوند.
     تبصره2: اعضای علی البدل در جلسات شورای مركزی حق رای ندارند در صورت نبود یک یا دو تن از اعضای اصلی می توانند حق رای داشته باشند.
     تبصره 3: سایر اعضای شورای عمومی در صورت تمایل با تشخیص شورای مركزی می توانند به عنوان عضو میهمان بدون حق رای در جلسه شرکت کنند .
ماده 24: جلسات شورای مرکزی به طور ماهانه 2 بار تشکیل می گردد .
ماده 25 : جلسات شورای مرکزی با حضور 4 نفر از اعضای شورای مرکزی و با حضور دبیر انجمن رسمیت می یابد.
    تبصره : در صورت غیبت دبیر انجمن جلسات با حضور نایب دبیر رسمیت می یابد.
ماده 26: شورای مركزی در اولین جلسه رسمی خود دبیر و معاون دبیر شورا و سایر مسئولین را انتخاب می نمایند. 
ماده 27: وظایف و اختیارات شورای مرکزی :
1.انتخاب دبیر و معاون و سایر مسئولیت ها (کمیته ها )
2.جذب دانشجویان علاقه مند و خلاق و ایجاد انگیزه و رغبت به فعالیت های علمی و پژوهشی در میان کلیه دانشجویان.
3.برقراری ارتباط مداوم با انجمن های علمی مشابه و سایر دانشگاهها و رشته ها .
4.دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .
5. تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی - پژوهشی با رعایت قوانین و مقرارت جاری کشور اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه .
6.برنامه ریزی و اجرای طرح های پژوهشی و پیشنهاد همکاری در اجرای طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه.
7. پیشنهاد آیین نامه داخلی انجمن های علمی دانشجویی جهت تصویب به شورای دبیران.
8. برگزاری انتخابات شورای مركزی دوره بعد .
9. همکاری با معاون آموزشی دانشکده در جهت ارتقای علمی دانشجویان .
10. تشکیل کمیته های اجرایی مختلف و نظارت بر عملکرد آنها.
11. برنامه ریزی برای فعالیت های ادواری و سالانه انجمن.
12. بررسی و تصویب طرح ها و برنامه هایی که به شورا ارائه می گردد.
13. اولویت بندی و اجرای مصوبات انجمن.
14. تهیه گزارش نیمسالانه برای ارائه به شورای عمومی.
15. بررسی تغییرات و اصلاحات اساسنامه در صورت نیاز با تصویب هیئت موسس.
16. همکاری با مسئولان دانشگاه در برنامه ریزی و ساماندهی بازدیدهای علمی از مراکز علمی و پژوهشی کشور.
17. انتشار نشریه علمی ، تهیه و ارائه نرم افزارهای رایانه ای ، فیلم های علمی آموزشی و تشکیل کارگاه های تخصصی با همکاری سایر گروه های علمی و دانشگاه.
18. هدایت انجمن در جهت تحقق اهداف.
19. تعیین سیاستهای کلی انجمن در طول یک نیمسال تحصیلی و ابلاغ به شورای عمومی.
ماده 28 : دبیر شورا
شورای مركزی انجمن ازبین اعضای خود یک تن را به عنوان دبیر شورا انتخاب می نمایند که بر اساس شرح وظایف ذیل فعالیت خواهد نمود .
1.      تعیین دستور جلسه و اداره جلسات شورای مركزی
2.      اعلان مواضع شورای عمومی
3.      ابلاغ مصوبات شورای مرکزی  به کمیته ها و واحدهای تابعه
4.      انجام مکاتبات رسمی انجمن با دستگاه های اجرایی
5.      صدور احکام مسئولین (کمیته ها و واحدهای تابعه )
6.       صدور احکام عزل و پذیرش استعفاء بر اساس مصوبات شورای مرکزی
تبصره : دبیر انجمن نمی تواند پیش از 2 دوره متوالی به این سمت برگزیده شود .
ماده 29 : معاون شورا
1.      معاون شورا مسئول کمیته تشکیلات می باشد
2.      معاون شورا پس از دبیر بالاترین مقام اجرایی انجمن می باشد
تبصره : در صورت عدم حضور دبیر تمامی وظایف و اختیارات دبیر به عهده ی معاون شورا می باشد.
ماده 30: کمیته های اجرایی انجمن
1.      کمیته تشکیلات
2.      کمیته روابط عمومی
3.      کمیته اداری و مالی
4.      کمیته علمی –پژوهشی و آموزشی
تبصره: مسئولین کمیته ها از بین اعضای شورای مدیریت تعیین می گردد.
ماده 31:  وظایف کمیته ها :
1.      کمیته تشکیلات :
-         برگزاری انتخابات
-         تشکیل و اداره جلسات شورای عمومی
-         اداره دفتر انجمن.
2.      کمیته روابط عمومی  :
-         اطلاع رسانی و برقراری روابط با سایر انجمن های علمی
-         تبلیغات و عضوگیری
-         ایجاد ارتباط با موسسات ، دانشگاه ها و دانشجویان با هماهنگی دبیر
-         راه اندازی و مدیریت رسانه های ارتباطی انجمن (نشریه، وبلاگ، وب سایت، پست الکترونیکی، رایانه و وسایل مرتبط...)
    تبصره1: وب سایت و پست الکترونیکی از سایت دانشگاه تعریف می شود.
          تبصره2 :  همكاری معاونت فرهنگی با كمیته روابط عمومی  در جهت پیشبرد اهداف علمی و اطلاع رسانی انجمن. 
     3. کمیته علمی، آموزشی و پژوهشی :
-         بررسی پروژه های علمی و تخصصی و ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی
-         انجام امور علمی و تخصصی
-         ترغیب دانشجویان ممتاز علمی به وی‍‍ژه اعضا، برای انجام فعالیت های پژوهشی
-         تامین محتوای علمی رسانه ها
-         برگزاری کلاس ها و کارگاه های علمی و آموزشی با حضور اساتید و دانشجویان
-         اجرای سایر طرح ها و برنامه های ارائه شده از طرف شورای مرکزی
   تبصره : کمیته ها موظفند در کلیه امور یا تصویب شورای مرکزی و تایید دبیر اقدام نموده و گزارش فعالیت های خود را ماهانه به شورای مرکزی ارائه دهند.
 
4.کمیته اداری و مالی:
-         سازماندهی سیستم مالی و اداری و حسابداری مرکزی
-         امکان سنجی فعالیت های اقتصادی و پیشنهاد به شورای مرکزی
-         تأمین و رسیدگی به نیازهای مالی انجمن
-         نظارت بر مصارف داخلی انجمن و تقسیم صحیح اموال بین کمیته ها .
ماده 32: پشتیبانی مالی
 منابع مالی انجمن عبارتند از :
1.       از محل هدایا و کمک های مالی از نهاد رهبری دانشگاه و سایر نهادهای آن در چارچوب اساسنامه بلا مانع می باشد
2.      درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و انتشاراتی
3.      حمایتهای مالی دانشگاه و معاونت فرهنگی و دانشکده پیراپزشکی.
ماده 33: کمیته بازرسی
-         انجمن دارای سه نفر بازرس از اعضای شورا مرکزی یا عمومی و یا هر دو خواهد بود
تبصره : کمیته بازرسی با رای مخفی توسط شورای عمومی انتخاب می گردد.
ماده 34: وظایف و اختیارات
-         بررسی کلیه اسناد و مدارک انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به شورای عمومی
-         گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره به مجمع عمومی و منحل شورای مرکزی و برگزاری انتخابات جدید با هماهنگی معاونت فرهنگی
-         دعوت از مجمع عمومی در موارد ضروری
-         نظارت بر مراکز کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اعم از کتابخانه های عمومی ،سالن مطالعه و سایتهای اطلاع رسانی مانند لابراتوار کامپیوتر و اینترنت
-         گزارش هر گونه تخلفات و مشکلات (شورای عمومی) دانشجویان در رابطه با اطلاع رسانی به شورای مرکزی
    تبصره : شورای مرکزی موظف است به هرگونه مشکلات و تخلفات رسیدگی کند .
مراحل رسیدگی در مرحله اول :مطرح کردن با مسئولین مربوطه
          در مرحله دوم : گزارش به مراتب مافوق خواهد بود .
فصل چهارم
عضویت
ماده 35: عضویت در انجمن به طریق زیر می باشد :
رسمی : کلیه دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی می توانند به عضویت رسمی درآیند.
افتخاری: عضویت افتخاری از اساتید، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان سایر رشته ها می باشد.
وابسته: عضویت وابسته از کارکنان کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی می باشد.
ماده 36: تمام دانشجویان کتابداری که واجد شرایط زیر می باشند می توانند به عضویت انجمن در آیند :
-         پذیرش اساسنامه و التزام به رعایت مفاد آن
-         عدم عضویت رسمی در احزاب و گروه های سیاسی که فعالیت آنها منع قانونی دارد
-         التزام به شرکت در جلسات شورای عمومی
تبصره 1: عضویت افتخاری به منظور پیشبرد اهداف انجمن و کمک های موثر و ارزنده است .
تبصره2: دانشجویان سایر رشته ها می توانند با موافقت شورای مرکزی به عضویت افتخاری درآیند.
تبصره3: کلیه اعضاء می توانند در انتخابات شورای مرکزی شرکت نمایند .
 
فصل پنجم
لغو عضویت و استعفاء:
ماده 37: لغو عضویت افراد به علت تخطی از اصول مندرج در شرایط عضویت با تأیید شورای مرکزی انجام می گیرد .
ماده 38 : هر یک از اعضای شورای مرکزی و سایر افرادی که در انجمن مسئولیت دارند ،در صورت تصمیم به کناره گیری از شورا یا مسئولیت محوله می بایست استعفای خود را کتباً به دبیر انجمن ارائه نمایند .
ماده39: دبیر موظف است استعفاء را در شورا مطرح کند و حداکثر ظرف مدت 1 ماه مراتب پذیرش یا عدم پذیرش استعفاء را به فرد اعلام نماید.
ماده 40: در صورت پذیرش استعفاء یکی از اعضای علی البدل با تصویب شورای مرکزی و حکم دبیر به عنوان مسئول جدید معرفی خواهد شد .
ماده 41: چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه ( با تشخیص هیئت مدیره ) در جلسات شرکت ننمایند مستعفی  تلقی خواهند شد .
ماده 42: در صورت عزل ، استعفا ، فوت یا ... حداقل سه عضو شورا منحل و دبیر یا معاون شورا موظف به برگزاری انتخابات جدید تعیین شورای مرکزی ظرف مدت حداکثر 1 ماه خواهد بود.
    تبصره : در موارد خاص برگزاری انتخابات فوق به عهده ی معاونت دانشجویی فرهنگی می باشد.
ماده 43: موارد انحلال انجمن :
-         در صورت درخواست هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی به هر دلیل انجمن منحل می گردد
-         آخرین دبیر موظف است مراحل تسویه را به پایان برساند
-         ختم عملیات تسویه با تصویب معاونت فرهنگی به پایان می رسد.
ماده 44: اساسنامه انجمن علمی دانشجویان  كتابداری  و اطلاع رسانی پزشکی با 5 فصل ، 44ماده و 19تبصره در مورخ /  /  / مورد تصویب قرار گرفتهمه پیوندها