تبلیغات
انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی همدان - شورای مرکزی

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی همدان

هیئت موسس

 نام ونام خانوادگی  سمت
 حسین صالح  دبیر
 محمد زارعی  نائب دبیر
 نیما طبقی

 کمیته اداری مالی

 هما ارشدی  کمیته علمی_ پژوهشی
 سمیه امیدی  کمیته علمی_پژوهشی
 مهدیه عسکری  کمیته روربط عمومی
 مریم زرقانی  کمیته تشکیلاتهمه پیوندها