فهرست منابع معرفی شده برای مطالعه در دوره سازماندهی اسناد الکترونیکی

1    -ابرداده ها و کاربرد آن در ذخیره، سازماندهی و بازیابی اطلاعات. قابل دسترس در:

 

 http://www.nlai.ir/files/pdf/Publication/metadata.pdf

 

2-   صمیعی، میترا (1381). "آرشیو". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج.1.

 

ص. 19-25. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

 

3-   صمیعی، میترا (1383). "آرشیوهای رقومی". فصلنامه کتاب. زمستان. شماره پیاپی 60.

 

ص. 13-24. قابل دسترس در: www.nlai.ir

 

4-   صمیعی، میترا (1385). "مدیریت اسناد". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی

 

ایران. ج. 2. ص. 1692-1696. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

 

5-   عزیزی، غلامرضا (1385). "درآمدی بر مدیریت اسناد". گنجینه اسناد: فصلنامه

 

تحقیقات تاریخی. سال شانزدهم، دفتر اول. شماره پیاپی 61 (بهار). ص. 90-97. چکیده قابل

 

دسترس در: http://old.nlai.ir/publications/ganjineh/61.asp

 

6-   کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ پرویزی، مازیار (1386). " استاندارد جهانی تنظیم وتوصیف

 

آرشیویی: بخش 1". قابل دسترس در:

     http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=200

 

7-   کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ پرویزی، مازیار (1386). " استاندارد جهانی تنظیم وتوصیف

 

آرشیویی: بخش 2". قابل دسترس در:

http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=224

 

 

   8-کیانی هفت لنگ، کیانوش؛ شجاعی، محمدحسین (1386). " آرشیو دیجیتال و مدیریت

 

اسناد الکترونیک"". قابل دسترس در: http://www.cgie.org.ir/showbuilderB.asp?id=199

 

9-   کوکبی، مرتضی (1385). "مارک". در: دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ایران. ج. 2. ص. 1652-1657. قابل دسترس در: http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx

 

10-   مدیریت طبقه بندی و نمایه سازی اسناد. گروه تدوین اصطلاحات. (1385). "آئین نامه

 

پیشنهادی نحوه تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی". گنجینه اسناد: فصلنامه تحقیقات

 

تاریخی. سال شانزدهم، دفتر اول. شماره پیاپی 61 (بهار). ص. 98-101. چکیده قابل

 

دسترس در: http://old.nlai.ir/publications/ganjineh/61.asp

 

11-       وبلاگ گروهی آرشیویستهای ایران. قابل دسترس در: http://archivist.blogfa.com

 

12-      International Standard Archival Description (ISAD(G): Second edition. Online. Available at: http://www.ica.org/sites/default/files/isad_g_2e.pdf