سواد اطلاعاتی چیست؟

اصطلاح سواد اطلاعاتی بعضی اوقات ترجیحا به عنوان اطلاعات مناسب و بطور عموم به عنوان توانایی دسترسی ، ارزیابی ، سازماندهی واستفاده از اطلاعات در یك تنوع از منابع تعریف شده است برای اینكه كسی دارای سواد اطلاعاتی گردد باید چگونگی وضوح یك موضوع یا ناحیه ای از دستورالعملهای مورد نیاز را بشناسد. انتخاب اصطلاحات مناسبی را برای روشنی مفهوم یا موضوع مطابق دستورالعمل یك خط مشی جستجو انتخاب كند كه منابع مختلف اطلاعاتی و روشهای متنوعی كه اطلاعات را سازماندهی می نماید فرموله كند.
داده های جمع شده را برای ارزیابی ، تناسب ، كیفیت و مفید بودن تحلیل نماید و بطور صحیح اطلاعات را به طرف دانش سوق دهد(انجمن كتابداری امریكا1989)
این شامل یك فهم عمیق از چطور و كجا اطلاعات را پیدا كردن می شود. توانایی قضاوت دراطلاعات هدفدار و محتاطانه می باشد ، چطور بهترین اطلاعات می تواند به نشان دادن مشكل یا انتشار آن در یك دست كمك نماید.
سواد اطلاعاتی همانند سواد كامپیوتری كه نیازمند شناخت فناورانه است واینكه چطور نرم افزار و سخت افزاری را بسازیم نیست یا سواد كتابخانه كه نیازمند توانایی استفاده از مجموعه كتابخانه و خدماتش می باشد نیست. همچنین یك ارتباط قوی متعلق به همه این مفاهیم وجود دارد. هر كدام از این سوادها چندین سطح از تفكر را بصورت حیاتی نیاز دارند. اما در مقایسه با سواد كامپیوتری سواد اطلاعاتی صرفا به آنسوی دسترسی داشتن به دانش چطور استفاده نمودن از فناوری می رود زیرا فناوری تنها كیفیت آموزش تجربی را تضمین نمی نماید. ودر مقایسه با سواد كتابخانه ای ، سواد اطلاعاتی بیشتر از جستجو در یك فهرست پیوسته یا مواد مرجع دیگرمی باشد زیرا سواد اطلاعاتی یك تكنیك نیست بلكه یك هدف برای آموزشگران می باشد.(گیلتن1994 )
سواد اطلاعاتی به یك آگاهی از روشی كه سیستم های اطلاعاتی كاربردی و ارتباط دینامیك بین یك نیاز اطلاعاتی ویژه و منابع و كانالهای مورد نیاز به منظور رضایت آن نیاز مورد نیاز است.

برگرفته از:

Ayandeh-Negar