کاغذهای دیجیتالی با ظاهر و احساس کاغذهای معمولی، اکنون دیگر پدیده ای نیست که فقط درداستان های علمی ـ تخیلی دیده شود.

اگر چه کاغذ دیجیتالی کامل با تمام خصوصیات کاغذهای معمولی هنوز وجود ندارد، اما تعدادی از شرکت ها هم اکنون محصول تجاری اولیه از این فناوری را که ممکن است روزی در تابلوهای بزرگ پیام های بازرگانی (بیل بورد) یا صفحات نمایش کامپیوتر و یا در کتاب هایی با قابلیت چاپ مجدد ظاهر شوند، عرضه می کنند.
چالش تکنولوژیکی برای کاغذدیجیتالی این است که نه تنها باید نازک، انعطاف پذیر و قابل استفاده مجدد باشد، بلکه باید از مقدار نسبتاً کمی برق نیز استفاده کند. برای مثال، تصاویر باید با استفاده از نور انعکاسی (مانند کاغذ واقعی) به نمایش درآیند. نه ساطع کردن نور (مانند صفحه نمایش کامپیوتر کیفی یاتلویزیون). این ابداع ممکن است به زودی ماهیت کامپیوترهای دستی (handheld) را دچارتحول کرده و به یک نسل جدید از دستگاه های الکترونیکی منتهی شود. به علاوه، کاغذ دیجیتالی باید یک ریزپردازنده، یک منبع انرژی و قابلیت اتصال به دنیای خارج با استفاده از فناوری بی سیم مانند ۸۰۲.۱۱ یا Bluetooth را داشته باشد.
اما آنچه به این کاغذ جلوه جادویی می دهد، جوهردیجیتالی آن است.اگرچه برای تولیداین محصول چندفناوری بایکدیگربه رقابت پرداخته اند.اما تمام آن ها ازیک عنصرتصویری مینیاتوری که می تواندیک نقطه واحدسیاه یاسفید، روی صفحه ایجادکند، استفاده می کنند. دریکی ازاین روش ها، عنصرتصویری یک توپ کوچک است که یک سوی آن سفیدوسوی دیگرش سیاه است.توپ می تواندباچرخیدن، قسمت سیاه یاسفیدرانمایان کند. درفناوری دیگر، هرعنصریک کپسول کوچک است که درون آن ذرات میکروسکوپی جوهرکمرنگ بابارمثبت وجوهرتیرهبابارمنفی قراردارد.
یک صفحه مدارچاپی قابل انعطاف حاوی یک شبکه سیمی ظریف، درامتدادپشت کاغذقرارمی گیردکه درپشت هرعنصرتصویری یک نقطه تقاطع دارد. اگرولتاژکمی به یک سیم افقی ویک سیم عمودی داده شود، یک حوزه مغناطیسی کوچک درنقطه تقاطع این سیم به وجودمی آید. یک ریزپردازنده ولتاژورودی به شبکه رابرای تولیدتصویرکنترل می کند.هربارکه ریزپردازنده شبکه رافعال می کند، یک تصویرجدیدروی صفحه نمایش ظاهرمی شود.
سیم کشی کاغذدیجیتالی حدودتراکم مدارهای مدرن راگسترش داده است. یک کاغذدیجیتالی ۱۱×۸.۵ اینچی بادرجه وضوح ۳۰۰ نقطه دراینچ رادرنظربگیرید (مانندخروجی یک چاپگرمدل قدیمی)؛ این کاغذفقط برای به نمایش درآوردن یک تصویرسیاه وسفیدبه ۸.۴ میلیون ازاین کپسول هانیازخواهدداشت.