با كمال افتخار و خوشحالی موفقیت شما را در دستیابی به عرصه های بالای علمی تبریك می گوییم.

آقای دانش ستوده            كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه خوارزمی

خانم معصومه روزبهانی     كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران

خانم سارا طوماری            كتابداری و اطلاع رسانی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی اهواز

خانم طاهره شریف زادی    كتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شاهد

خانم زهرا چالیک              کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه خوارزمی

خانم خدیجه کیانی           مدارک پزشکی دانشگاه کاشان

 

با آرزوی توفیق روز افزون

انجمن علمی كتابداری و اطلاع رسانی  پزشكی همدان