در دنیای کتاب ‏ها، قاعده ساده نانوشته‏ای وجود دارد که بسیاری بر درستی آن تأکید دارند. این امر، تلنگری است قابل تأمل به وضع نه چندان شایسته فرهنگ ما؛

این که: نیمی از کتاب ‏هایی که نوشته می ‏شود، چاپ نمی ‏شود. نیمی از کتاب ‏هایی که چاپ می ‏شود، خریده نمی‏ شود. نیمی از کتاب‏ هایی که خریداری می‏ شود، خوانده نمی‏ شود. نیمی از کتاب ‏هایی که که خوانده می ‏شود، فهمیده نمی ‏شود. نیمی از کتاب‏ هایی که که فهمیده می‏ شود، عمل نمی‏ شود.